برای شروع هیچوقت دیر نیست ؛ اما فردا دیر است ...

مترجم سایت

دیکشنری آنلاین

اطلاعات تماس

تماس با دکتر محمدرضا بختیاری
  وبلاگ:
www.dr-bakhtiary.blogfa.com
ایمیل:
info@Dr-bakhtiary.com
 ایران:
09143153010
باکو:
00994506163510
آذربایجان – باکو – بلوار ختایی – آمای تجارت مرکزی – دانشگاه پیام نور مرکز باکو